Kurseksamen for Teknisk forskning, prøving og analyse

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

2) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

3) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

4) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

5) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

6) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

7) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

8) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

9) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

10) Trenger alle bedrifter verneombud?

11) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

14) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

17) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

18) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

19) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

20) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

21) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

22) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

23) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

24) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

25) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten