Kurseksamen for Trelastindustrien

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

2) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

3) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

4) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

8) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

9) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

10) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

11) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

12) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

15) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

16) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

17) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

18) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

19) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

20) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

21) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

22) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

23) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

24) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

25) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

26) Hva er en SHA plan?

27) Trenger alle bedrifter verneombud?

28) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten