Kurseksamen for Undervisning

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Trenger alle bedrifter verneombud?

2) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

3) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

4) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

5) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

6) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

9) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

14) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

15) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

16) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

19) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

20) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

21) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

22) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

23) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

26) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten