Kurseksamen for Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

2) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

3) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

4) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

5) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

6) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

7) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

8) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

9) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

10) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

11) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

14) Trenger alle bedrifter verneombud?

15) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

16) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

17) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

18) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

19) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

22) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

23) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

24) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

25) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten