Kurseksamen for Vaskeri og renseri

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

2) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

3) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

4) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

5) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

6) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

7) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

8) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

9) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

10) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

11) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

12) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

13) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

14) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

18) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

19) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

20) Kan arbeidsgiver pålegge tillitsvalgte og eventuelle rådgivere taushetsplikt?

21) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

22) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

26) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten