Kurseksamen for Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, motorer og mekaniske installasjoner

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

2) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

5) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

8) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

9) Trenger alle bedrifter verneombud?

10) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

11) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

12) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

13) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

14) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

15) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

16) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

17) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

18) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

19) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

20) Hva er en SHA plan?

21) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

22) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

23) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

24) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

25) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

26) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten