Kurseksamen for Veterinær- og andre dyrehelsetjenester

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Har arbeidstakeren plikt til å være med på gjennomføringen av HMS-tiltak?

2) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

3) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

4) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

5) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

6) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

7) Fra 1.juli 2015, hvor lenge kan man ansette en person midlertidig?

8) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

9) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

10) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

11) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

12) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

13) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

14) Har verneombudet rett til å stanse arbeid?

15) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

16) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

17) Er det mulig å få dispensasjon fra internkontrollforeskriften?

18) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

19) Trenger alle bedrifter verneombud?

20) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

21) Må alle bedrifter ha arbeidsmiljøutvalg?

22) Har arbeidstaker plikt til å medvirke i HMS arbeidet?

23) Hva er en SHA plan?

24) Har alle arbeidstakere rett til flekisbel arbeidstid?

25) Hva er "alminnelig arbeidstid"?

26) Må et aksjeselskap med to ansatte ha et system for internkontroll?

27) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

28) Hvem har ansvaret for å sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær i bedriften?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten