Kurseksamen for Offshore

Velg svaralternativ på spørsmålene under og klikk 'Neste'.

0%

1) Hvor mye tillegg til alminnelig lønn har arbeidstaker krav på ifm overtidsarbeid?

2) Hva er en SHA plan?

3) Hvem er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten?

4) Stilles det krav til informasjon og drøfting mellom arbeidsgivere og arbeidstakernes representanter i spørsmål med betydning for arbeidsforholdene?

5) Er deltidsansatte og midlertidige ansatte vernet om gjennom diskrimineringslovgivningen?

6) Hvilke bransjer er SHA begrepet relevant for?

7) Hvem har ansvaret for å organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne?

8) Har arbeidstager krav på skriftlig arbeidsavtale?

9) Hvor ofte skal virksomhetens HMS-stystemet gjennomgåes og evalueres?

10) Fra 1.juli 2015, hvor mange dager har arbeidsgiver lønnsplikt ved permittering?

11) Hvor mye overtid kan arbeidsgiver pålegge?

12) Hva innebærer legens meldeplikt av arbeidsrelaterte sykdom og skader?

13) Anser myndighetene bruk av båt i havbruk som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring?

14) Hvem har har bevisbyrden for at varsling av kritikkverdige forhold skjer i henhold til bestemmelsene?

15) Har arbeidsgiver plikt til å legge til rette for fysisk aktivitet for sine ansatte?

16) Who has the right to educational leave?

17) Hva skal være dokumentert skriftlig i internkontrollstystemet?

18) Hvem har rett til utdanningspermisjon?

19) Hvem skal ha tilgang til registeret over personskader og sykdom som uppstår under utførelse av arbeid?

20) Må utenlandske arbeidstagere ha oppholdstilatelse i Norge?

21) Er forskjellsbehandling på grunn av alder tillat?

22) Skal arbeidsgiver registrere skader/sykdom som oppstår under utførelse av arbeid for sine ansatte?

23) Are employees required to contribute in HSE work?

  •  
  •  
  • Ja, jeg vil motta kursbevis i posten